AS-i E-Betoonelement äriidee on  pakkuda ehitiste omanikele ja ehitusettevõtjatele raudbetoonist toodetel põhinevaid optimaalseid, kvaliteetseid ning paindlikke ehituslahendusi ja nendega seotud teenuseid. Tegevusvaldkond on peamiselt Eesti ning Peterburi piirkond.

Meie ehituslahendused koosnevad projekteeritud ja paigaldatud karkassielementidest, treppidest, fassaadidest ja katuseelementidest. E-Betoonelemendi ressursid selle teostamiseks sisaldavad projektijuhtimist, tehnilist projekteerimist, betoonelementide tootmist ja paigaldust ehitusplatsil.

Meie eesmärgiks on klientide kõrgendatud ootuste täitmine ehitiste pikaajalise ökonoomia-, lühikese ehitusaja- ning hea arhitektuuri osas.

E-Betoonelement kuulub Euroopa juhtivaid elemenditootjaid ühendavasse kontserni Consolis SAS. Euroopa kolleegide parima elemendiehituspraktika ülekandmine võimaldab meil pakkuda Eesti ehitusturule kaasaegseid ning innovatiivseid lahendusi ja ära kasutada üle saja tootja omavahelisest koostööst tulenevat sünergiat. Consolis peab oma eesmärgiks muuta elemendiehitus tuntud kõrgtehnoloogiliseks industriaalse ehitamise viisiks, mis kasutaks kaasaegse raudbetooni- ja tehaselise tootmise eeliseid, et võimaldada kliendikeskseid ja paindlikke ehituslahendusi.

Tegevuspoliitika

E-Betoonelement põhieesmärgiks on saavutada ehitustööstuses ehitusmaterjalide tootmises pidev klientide rahulolu ja usaldus ning omanikutulu töötajate efektiivse tegevuse abil.

E-Betoonelement keskkonnaalaseks eesmärgiks on toota ja turustada ehitusmaterjale keskkonnasäästlikult ja efektiivselt, tagamaks ökoloogiliste väärtuste säilimise.

Standardite ISO 9001 ja 14001 alusel on loodud ettevõtte tegevussüsteem ning organisatsiooni igale tasemele on määratud sellealased kohustused ja õigused. Kvaliteedi, keskkonna ja töökeskkonna fookuses hoidmine on kesksel kohal ettevõtte äritegevuses.

Sertifikaadi leiab siit.

E-Betoonelement:

 • kohustub järgima kõiki tegevusega seotud seadusi, normdokumente, määrusi, juhendeid ja muid nõudeid;
 • koostöös klientide ja partneritega arendab ja rakendab ellu tooteid ja teenuseid, milles pööratakse erilist tähelepanu kvaliteedile, keskkonnaefektiivsusele, elutsükli toimivusele ja turvalisusele.

Mõõdikuteks on:

 • kvaliteedialase tegevuse osas: klientide rahulolu, kulutused kvaliteedile ja parendustegevusele;
 • keskkonnalase tegevuse osas: keskkonnakoormus, toodete keskkonnasäästlikkus ja elutsükli pikaealisus
 • töökeskkonna osas: õnnetused ja haiguste tõttu puudumised.
 • kohustub järgima jätkuva parendamise põhimõtteid, kus:
 • siseseauditid, juhtkonna ülevaatused ja välised kontrollid on juhtimise oluline töövahend;
 • koolitatakse töötajaid väärtustama töö kvaliteedi-, keskkonna- ja töökeskkonna nõudeid ning vastutama oma töös nende nõuete täitmise eest;
 • hoiab avatud infovahetust ja usaldavaid suhteid töötajate, klientide, tarnijate, elanike ning muude sidusrühmadega;
 • hoolitseb selle eest, et tarnijad ja allhankijad teaksid E-Betoonelemendi tegevuspoliitika nõudmisi.

Missioon

Aitame luua paremat elukeskkonda, mida iseloomustab:

 • ilu ja turvalisus;
 • keskkonnasõbralikkus;
 • kestvus.

 

Visioon
Oleme hinnatuim betoonelementide tootja ja terviklahenduste looja Eestis.

Meie äri on kavandada betoonelementidest ehitisi, neid elemente toota ja vajadusel hooneid ise püsti panna.

 

Meie väärtushinnangud:
VISA TEGIJA ja LAHE SÕBER!

VISA! Tulemusele orienteeritus – me saavutame püstitatud eesmärgid!
TEGIJA! Pidev areng – me ei seisa paigal!
LAHE! Positiivne hoiak – me otsime halvas head!
SÕBER! Avatud suhted – me tunnustame kolleege!

Et paremini mõista, mida need loomad tähendavad, kutsume lugema jutustust:
Millel seisab meie maailm? Veste Toomasest, Juhanist ja Ebest

Õnnetustevaba töökultuuri suunas

Oleme oma ettevõttes pühendunud ohutusele ja keegi, kes Consolises või Consolise heaks töötab, ei tohi saada viga. Ohutus peab olema integreeritud meie äritegevuse kõikidesse aspektidesse organisatsiooni igal tasandil.

Me usume kaasavasse juhtimisse ja isiklikku vastutusse ohutul käitumisel ja seda ettevõtte igal tasandil:

• juhtkond on õnnetusjuhtumite ennetamise eest vastutav;
• kõigilt Consolise töötajatelt ootame professionaalset ja ohutut
käitumist.

Meie eesmärk on välja arendada õnnetustevaba töökultuur. Ohutus on meie igaühe südameasi ja selle kultuuri kinnistamiseks on vaja kõigi panust. Üheskoos muudame töökeskkonna turvaliseks!

Meie eesmärk on saavutada FR1* tööõnnetuste sagedusmäär alla 2 2022. aasta lõpuks!

* FR1 (Frequency Rate 1) – kaotatud täistööpäevaga tööõnnetuste sagedus miljoni töötunni kohta. Kaasneb tööõnnetuse tõttu väljastatud haiguslehel.