The business idea of AS E-Betoonelement is  to provide the owners of buildings and construction companies optimal, high-quality and flexible building solutions based on prefabricated concrete products, and related services. We mainly operate in Estonia and the area of St. Petersburg.

Our building solutions consist of designed and assembled frame structures, stairs, facades, and roof elements. The resources of E-Betoonelement for carrying out our solutions include project management, technical design, manufacturing of concrete structures, and assembly at the building site.

Our objective is to fulfil the high expectations of our clients in terms of long-term economy, short construction period, and good architecture of buildings.

E-Betoonelement belongs to the concern Consolis SAS uniting the leading European manufacturers of prefabricated concrete products. Transferring the best practices of concrete building of our European colleagues enables us to offer modern and innovative solutions to Estonian construction market and make use of the synergy deriving from the private co-operation of more than hundred manufacturers. The objective of Consolis is to turn concrete construction into a known manner of advanced industrial construction that would utilise the benefits of modern reinforced concrete and plant production to enable client-centred and flexible building solutions.

Bussiness policy

The main objective of E-Betoonelement is to achieve the continuous satisfaction and confidence of clients in the production of building materials in construction industry and the proprietary income with the help of the effective activity of employees.

The environmental objective of E-Betoonelement is to produce and market building materials in an environmentally sustainable and effective manner in order to assure the preservation of ecological values.

Standardite ISO 9001 ja 14001 alusel on loodud ettevõtte tegevussüsteem ning organisatsiooni igale tasemele on määratud sellealased kohustused ja õigused. Kvaliteedi, keskkonna ja töökeskkonna fookuses hoidmine on kesksel kohal ettevõtte äritegevuses.

Certificates can be found here.

E-Betoonelement:

 • kohustub järgima kõiki tegevusega seotud seadusi, normdokumente, määrusi, juhendeid ja muid nõudeid;
 • koostöös klientide ja partneritega arendab ja rakendab ellu tooteid ja teenuseid, milles pööratakse erilist tähelepanu kvaliteedile, keskkonnaefektiivsusele, elutsükli toimivusele ja turvalisusele.

Measures are the following:

 • kvaliteedialase tegevuse osas: klientide rahulolu, kulutused kvaliteedile ja parendustegevusele;
 • keskkonnalase tegevuse osas: keskkonnakoormus, toodete keskkonnasäästlikkus ja elutsükli pikaealisus
 • töökeskkonna osas: õnnetused ja haiguste tõttu puudumised.
 • kohustub järgima jätkuva parendamise põhimõtteid, kus:
 • siseseauditid, juhtkonna ülevaatused ja välised kontrollid on juhtimise oluline töövahend;
 • koolitatakse töötajaid väärtustama töö kvaliteedi-, keskkonna- ja töökeskkonna nõudeid ning vastutama oma töös nende nõuete täitmise eest;
 • hoiab avatud infovahetust ja usaldavaid suhteid töötajate, klientide, tarnijate, elanike ning muude sidusrühmadega;
 • hoolitseb selle eest, et tarnijad ja allhankijad teaksid E-Betoonelemendi tegevuspoliitika nõudmisi.

Mission

We help to create a better living environment which is characterised by the following:

 • ilu ja turvalisus;
 • keskkonnasõbralikkus;
 • kestvus.

 

Vision
Our enterprise is the most highly valued manufacturer of prefabricated concrete products and creator of complete solutions in Estonia.

We design buildings of prefabricated concrete elements, produce these elements and, if necessary, erect the buildings ourselves.

 

Our values:
A PERSISTENT ACHIEVER AND A COOL FRIEND

PERSISTENT! Orientation to results – we achieve the set goals!
ACHIEVER! Constant development – we do not stand still!
COOL! Positive attitude – we look for the best in bad situations!
FRIEND! Open relationships – we value our colleagues!

In order to understand better what these keywords stand for, we invite you to read a story:
What does our world stand on? A yarn about Toomas, Juhan and Ebe.

Õnnetustevaba töökultuuri suunas

Oleme oma ettevõttes pühendunud ohutusele ja keegi, kes Consolises või Consolise heaks töötab, ei tohi saada viga. Ohutus peab olema integreeritud meie äritegevuse kõikidesse aspektidesse organisatsiooni igal tasandil.

Me usume kaasavasse juhtimisse ja isiklikku vastutusse ohutul käitumisel ja seda ettevõtte igal tasandil:

• juhtkond on õnnetusjuhtumite ennetamise eest vastutav;
• kõigilt Consolise töötajatelt ootame professionaalset ja ohutut
käitumist.

Meie eesmärk on välja arendada õnnetustevaba töökultuur. Ohutus on meie igaühe südameasi ja selle kultuuri kinnistamiseks on vaja kõigi panust. Üheskoos muudame töökeskkonna turvaliseks!

Meie eesmärk on saavutada FR1* tööõnnetuste sagedusmäär alla 2 2022. aasta lõpuks!

* FR1 (Frequency Rate 1) – kaotatud täistööpäevaga tööõnnetuste sagedus miljoni töötunni kohta. Kaasneb tööõnnetuse tõttu väljastatud haiguslehel.