BIM ehk ehitusinformatsiooni modelleerimine

BIM (Building Information Modeling) on ehitise informatsiooni modelleerimine, organiseerimine ja haldamine kõiki ehitusprojekti osapooli hõlmaval ühtsel platvormil. BIM sisaldab ehitise mudelit (ehk objekti ja selle omadusi) ning selle mudeli kasutamist (ehk tegevusi).

BIM`i peamised eelised:

 • Ressursside mõtestatud kasutamine
 • Vähem dubleerimist
 • Kontrollitud materjalivarud
 • Vähem paberit
 • Parem tarnekorraldus
 • Reaalajas ülevaade projekti edenemisest

BIM elemenditööstuses

Projekteerimises kasutame Tekla BIM tarkvara. Juba pakkumise staadiumis loome kavandatavast hoonest 3D mudeli. See mudel jääb kogu edasise töö aluseks, mida vastavalt projekti staadiumitele järjest täiendame ja täpsustame.

Pakkumise konstruktiivse mudeli koostamise aluseks on vaja arhitekti poolt koostatud arhitektuurset projekt ifc-formaadis (loe täpsemalt teksti alumisest osast) või AutoCAD dwg-failina.

Võimalik on toimida ka vastupidi, et anname loodud konstruktiivse mudel arhitektile töö aluseks. Samuti on võimalik konstruktiivne mudel anda aluseks eriosade projekteerijatele, kuhu nemad saavad lisada ventilatsiooni, torustiku, kaabelduse jms – info, mis on omakorda meile projekteerimise lähteülesandeks.

Pakkumismudelis on näha hoone konstruktsioon ja elementjaotus (paneelide kujud ja laotised). Saab teha kokkuvõtte mahtudest ja elemendi kaaludest.

Tööprojekti koostamisel mudelit täiendatakse. Elementidele lisatakse keskkonnaklassid, kaitsekihid, tolerantsid, viimistlus, tulepüsivus, soojajuhtivused ja muu iseloomustav informatsioon. Mudelisse kantakse vajaminev armatuur ja taridetailid, ventilatsiooni avad, elektritoosid jms. Sisestatud informatsioon liigub digitaalselt meie tootmis-planeerimise tarkvarasse. Mudelist genereeritakse ka elementide tootejoonised.

Mudelisse sisestatud montaažijärkude ja planeeritud tarnekuupäevade põhjal näevad kõik projekti osapooled valu-, tarne- ja paigalduskuupäevi, tarnitud ja paigaldatud elemente. Tootmine saab vaadata elementide projekteerimise staadiumit. Võimalik on jälgida projekti kulgu reaalajas.

Mudeli kasutamine pakkumise faasist alates hoiab oluliselt kokku aega ja väldib vigade tekkimist.

Lae alla BROŠÜÜR.

EELISED elemenditööstuses

BIM_terviklik lahendus_Betoonelement

Lahenduste kavandamises

 • 3D geomeetrilise mudeli abil on lihtne ja kiire saada ülevaade hoonest kui tervikust, näha erinevate detailide ja elementide vahelisi seoseid.
 • Ruumilisel kujul on kergem mõista keeruliste, ebastandardsete elementide geomeetriat.
 • Eriosade 3D mudelite kaasamisel on parem ülevaade torude ja elektritarvikute asukohtadest ning võimalikest konfliktidest. Tänu mugavamale infovahetusele, on lihtne leida torudele sobiv koht konstruktsioonisüsteemis.
 • Mudeli ülevaatlikkus võimaldab kiiresti modelleerida, läbi kaaluda ja võrrelda erinevaid alternative.

   
Planeerimises

 • Korrektselt koostatud mudelist saab enne jooniste valmimist kätte informatsiooni projektis kasutatavate materjalide ja nende koguste kohta.
 • Selle alusel on võimalik planeerida elemendi valuks vajalike materjalide oste.
 • Mudeli aja funktsiooni kasutades leiab lihtsalt vastuolusid tarne- ja tootmisgraafikutes ning saab vältida vigu paigalduse planeerimisel.
 • Kuna mudelis on võimalik projekti varases staadiumis simuleerida tarneahela kulgu, siis paraneb hiljem reaalsete tarnete täpsus objektile.

Tootmises

 • BIM võimaldab paremat ressursside planeerimist – ei pea ootama tootejooniste lõplikku valmimist ja seeläbi paraneb projekti varajases staadiumis planeerimise täpsus.
 • Mudeli abil on lihtsam selgitada valmistajale keerulise elemendi kuju ja detaile.
 • Võimalus kasutada mudelist saadavat geomeetria infot tootmismasinate juhtimiseks (armatuuride ettevalmistus, täisautomatiseeritud õõnespaneelide tootmine jne).

Tarnimises ja paigalduses

 • Pakkumisfaasis koostatud mudelit saavad meie paigaldajad kasutada paigaldushinna kujundamisel.
 • Projekteerimise ja paigalduse ajal on lihtsam paigaldajatega läbi töötada elemendi montaažisõlmi.
 • Mudelit on võimalik kasutada paigalduses paberjooniste asemel– näha elementide paiknemist, ühendussõlmi ja võtta vajalikke mõõte.

IFC – Selleks, et BIM ideoloogia toimiks, on tarvis järgida kindlaid, ühtseid standardeid. Andmevahetuseks salvestatakse informatsioon ifc-faili formaati. IFC (International Foundation Classes) on rahvusvahelise organisatsiooni buildingSMART poolt arendatud andmemudel, et võimaldad digitaalset infovahetust (sünkroniseerimist) ehituse erinevate osapoolte loodu vahel (arhitektuur, konstruktiivne osa, ventilatsioon, küte, elekter jne). IFC on registreeritud ISO 16739:2013 standardina.