Ettevõttest > Tutvustus > Tegevuspoliitika
   
   
 

E-Betoonelement põhieesmärgiks on saavutada ehitustööstuses ehitusmaterjalide tootmises pidev klientide rahulolu ja usaldus ning omanikutulu töötajate efektiivse tegevuse abil.

E-Betoonelement keskkonnaalaseks eesmärgiks on toota ja turustada ehitusmaterjale keskkonnasäästlikult ja efektiivselt, tagamaks ökoloogiliste väärtuste säilimise.

Standardite ISO 9001 ja 14001 alusel on loodud ettevõtte tegevussüsteem ning organisatsiooni igale tasemele on määratud sellealased kohustused ja õigused. Kvaliteedi, keskkonna ja töökeskkonna fookuses hoidmine on kesksel kohal ettevõtte äritegevuses.

Sertifikaadid leiab siit.

   ISO 9001 ja ISO 14001
 


E-Betoonelement:
 

- kohustub järgima kõiki tegevusega seotud seadusi, normdokumente, määrusi, juhendeid ja muid nõudeid;

- koostöös klientide ja partneritega arendab ja rakendab ellu tooteid ja teenuseid, milles pööratakse erilist tähelepanu kvaliteedile, keskkonnaefektiivsusele, elutsükli toimivusele ja turvalisusele.
Mõõdikuteks on:
          - kvaliteedialase tegevuse osas: klientide rahulolu, kulutused kvaliteedile ja parendustegevusele;
          - keskkonnalase tegevuse osas: keskkonnakoormus, toodete keskkonnasäästlikkus ja elutsükli pikaealisus;
          - töökeskkonna osas: õnnetused ja haiguste tõttu puudumised.


- kohustub järgima jätkuva parendamise põhimõtteid, kus:
          - siseseauditid, juhtkonna ülevaatused ja välised kontrollid on juhtimise oluline töövahend;
          - koolitatakse töötajaid väärtustama töö kvaliteedi-, keskkonna- ja töökeskkonna nõudeid ning vastutama oma töös nende nõuete täitmise eest;


- hoiab avatud infovahetust ja usaldavaid suhteid töötajate, klientide, tarnijate, elanike ning muude sidusrühmadega;


- hoolitseb selle eest, et tarnijad ja allhankijad teaksid E-Betoonelemendi tegevuspoliitika nõudmisi.